Huisregels Volleybalvereniging DAC

 

 • Als lid respecteer je de huisregels.

 • Bij verhindering meld je je op tijd zelf bij je trainer af.

 • Behandel iedereen gelijkwaardig en gedraag je sportief.

 • Respecteer elkaar en laat denigrerende of beledigende uitingen voor tijdens of na trainingen/wedstrijden achterwege.

 • Gebruik geen fysiek, verbaal of mentaal geweld voor, tijdens of na de trainingen/wedstrijden.

 • Als trainer stel je je professioneel op. (heb je trainingen voorbereid, kom je op tijd, meld je op tijd af of beter zorg je voor vervanging)

 • Communiceer helder. (De individuele spelers weten wat van hen verwacht wordt.)

 • Het team dat als laatste traint op een veld ruimt dit op en sluit de materiaalruimte af met de aan ieder team uitgereikte sleutel.

 • Als trainer heb je een voorbeeldfunctie. Je zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen een lid zich veilig kan voelen. Je ziet er actief op toe dat de huisregels worden nageleefd. Overtreders van deze regels spreek je aan op hun gedrag. Bij herhaling bespreek je dit gedrag met het coördinerende lid van de Technische Commissie. Bij ernstige overtredingen wordt ook het bestuur ingelicht.

 • Seksuele intimidatie is onaanvaardbaar en ontoelaatbaar. Onder seksuele intimidatie verstaan we seksuele toenadering op lichamelijk gebied, door woorden of door houding. De persoon die dit ondergaat, ervaart dit als gedwongen en ongewenst. Door conformering aan de gedragsregels seksuele intimidatie zoals opgesteld door het NOC NSF beoogt de vereniging bescherming te bieden tegen vormen van ongewenst gedrag. Mocht je wel het gevoel hebben toch met dit ongewenst gedrag geconfronteerd te worden door andere leden van de vereniging, dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon..

 • Volleyballen is mogelijk door de inzet van veel vrijwilligers. Ook jouw inzet is nodig. Ieder lid draagt zijn of haar steentje bij in de realisatie van de diverse taken. (tellen, scheidsrechteren, lijnrechteren, trainen, coachen etc.) Bij verhindering regel je zelf adequate vervanging.