Vertrouwenspersoon

 

De vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld bij één van de volgende onderwerpen, indien dit een relatie heeft met Volleybalvereniging DAC

1.  seksuele intimidatie (ongewenste intimiteiten)

2.  agressie / geweld (verbaal of non-verbaal)

 

Ad 1.

Op het werk, op school, in de kroeg, seksuele intimidatie (of ongewenste intimiteiten)

kan overal voorkomen. Dus ook bij de Volleybalvereniging. Onder seksuele intimidatie wordt seksueel (getint) gedrag verstaan dat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het kan gaan om dubbelzinnige opmerkingen (verbaal), gebaren (non-verbaal) of fysiek (aanrakingen). Van een vervelend grapje tot aanranding en alles wat daar tussen zit.

Seksuele intimidatie kan bijvoorbeeld voorkomen tussen volwassen sporters, maar ook tussen volwassenen en kinderen of tussen begeleider en sporter. Bijvoorbeeld een trainer die bij het geven van aanwijzingen aan een speler of speelster onnodig lichamelijk contact maakt. Of een trainer die een volleyballer buiten de trainingen veel aanraakt. Of een trainer die dreigt een speler uit de selectie te gooien als deze niet ingaat op zijn seksuele toenadering.

Ad 2.

Onder agressie en geweld wordt verstaan: voorvallen waarbij een lid psychisch en/of fysiek wordt lastiggevallen, gemanipuleerd, bedreigd of aangevallen.

 

Wie is de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon van Volleybalvereniging DAC is Robert Wiegers en is te bereiken op het e-mailadres r.wiegers@vv-dac.nl

 

Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon

 

Taken:

a.       eerste emotionele opvang, begeleiding en ondersteuning van degene met de klacht;

b.       het onderzoek of verhelderen van de klacht;

c.       begeleiding en/of ondersteuning bij eventuele indiening van een klacht;

d.       zorg en eventuele nazorg bij afhandeling van een klacht;

e.       zo nodig doorverwijzen naar hulpverleners;

f.       de vertrouwenspersoon rapporteert één keer per jaar aan het bestuur over het aantal klachten dat is binnengekomen.
         De inhoud van de klachten komt daarbij niet ter sprake.

 

Bevoegdheden:

a.     het instellen van een onderzoek naar het vermoeden van (het vóórkomen van) onder 1 en 2 genoemde onderwerpen op
        grond van een klacht, dan wel uit eigen waarneming;

b.     het bijstaan en adviseren van degene met de klacht, zonder dat de vertrouwenspersoon daarvoor toestemming behoeft
        van derden;

c.     het desgewenst bijstaan van degene met een klacht bij het indienen en behandelen ervan bij het bestuur of anderszins
        (politie);

d.     het (anoniem) doorspelen van verkregen informatie naar het bestuur.

        Van de onder b t/m d genoemde bevoegdheden maakt de vertrouwenspersoon slechts gebruik met uitdrukkelijke
        toestemming van de klager;

e.     De vertrouwenspersoon is verantwoording schuldig aan de betreffende persoon;

f.      het op eigen initiatief interne en externe deskundigen kunnen raadplegen, bv. personen of instellingen die zich bezig
        houden met de problematiek van ongewenste intimiteiten.